Atlas elementárnych rádiologických nálezov 2.

Správna liečba pacientov môže byť iniciovaná až po stanovení správnej diagnózy. Rádiológia je moderný lekársky odbor, ktorý tvorí kruciálnu časť diagnostického procesu. Okrem toho aj vďaka technologickému progresu rýchlo nahrádza rôzne „klasické“ terapeutické metódy. Digitalizácia a vzdialený prenos obrazovej dokumentácie umožňuje realizáciu rýchlej konzultácie a plánovanie terapeutického zákroku už počas transportu pacienta z iného nemocničného zariadenia.

Novou výzvou je aplikácia umelej inteligencie v medicíne aj v rádiológii a jej inkorporácia do všetkých úrovní procesov. Vzniká nová situácia, ktorá si vyžiada zmeny nielen v legislatíve, ale aj myslení a prístupe lekárov a vytvorenie nových ochranných prvkov dát pacientov. Poznanie patognomických znakov ochorení je zásadné, preto prinášame atlas elementárnych rádiologických nálezov – pomôcku pre študentov medicíny, ale aj rádiológov v špecializačnej príprave a lekárov iných odborov.